Gaelscoil an Raithin header

Polasaithe

Measúnú Iomlán Scoile (WSE)

Rinneadh Measúnú Iomlán Scoile (WSE) i nGaelscoil an Ráithín i 2009 agus 2018.

Cruinnithe le hOidí

Eagraítear cruinnithe idir na hoidí agus na tuismitheoirí i Mí na Samhna chun dul chun cinn na bpáistí a phlé. Má theastaíonn uait aon ní eile a phlé leis an bpríomhoide/múinteoir is gá coinne a dhéanamh roimh ré.

**Is gá a thuiscint nach féidir leis an bpríomhoide aon cheisteanna faoi chúrsaí ranga a phlé leat mura bhfuil an t-ábhar pléite roimh ré leis an múinteoir ranga. Cuimhnigh go bhfuil leas do pháíste i gceist ag na múinteoirí go léir sa scoil seo.**

Poncúlacht

Ní mór do chuile thuismitheoir cloí go beacht le ham oscailte na scoile. Caithfidh na páistí a bheith ar scoil roimh 8.30. Mar is eol daoibh tosaíonn an lá scoile ar a 8.30 r.n.

Má bhíonn páiste déanach, cailleann sé/sí amach ar an obair scoile, agus cuirtear isteach ar na páistí eile agus ar an múinteoir. Mar sin, tá sé rí-thábhachtach cloí go beacht le ham oscailte na scoile. Ná cuir isteach ar an múinteoir ranga i ndiaidh 8.30 mar tosaíonn an mhúinteoireacht ag 8.30.

Ar chúiseanna slándála is gá doras an tseomra ranga a dhúnadh ar 8.30 r.n.. Má thagann páiste ar scoil i ndiaidh 8.30, is gá cnagadh ar phríomhdhoras na scoile. Beidh Claire sa bhfáiltiú chun cuntas a choimeád ar na páistí a thagann ar scoil déanach. Cuirfear nóta abhaile agus rachaidh siad díreach go dtí a seomra ranga ansin.

Ag Dul Abhaile

Ba cheart na páistí a bhailiú in am tar éis scoile. Níl Bord Bainistíochta na scoile freagrach astu i ndiaidh am scoile ( 1.10 do na Naíonáin agus 2.10 ó Rang a hAon ar aghaidh). Má tá duine eile ag bailiú do pháiste ba cheart duit mar thuismitheoir/ chaomhnóir é seo a chur in iúl don mhúinteoir roimh ré.

Éadaí Scoile

Féachann na páistí ar fad go hálainn sna héadaí scoile. Ba cheart lipéad le hainm an pháiste a chur ar gach ball éadaigh.

Is iad an Mháirt agus an Chéadaoin na laethanta spóirt do Naíonáin – Rang 6. (agus an Aoine i dtéarma 3) Tá sé de dhualgas ar ghach páiste, bróga reatha agus culaith reatha na Gaelscoile a chaitheamh ar an lá seo.

**Is gá éide scoile a chaitheamh gach lá eile ar scoil. Ní cheadaítear aon seodra a chaitheamh ar scoil.**

Lón Sláintiúl

Iarraimid oraibh cloí le polasaí “lón sláintiúil” na scoile. Ceadaítear bainne, sú torthaí, uisce, ceapairí, torthaí agus bia sláintiúil eile a ól / a ithe ar scoil. Ní cheadaítear deochanna boga, milseáin, seacláid, criospaí, brioscaí, grán rósta nó bia míshláintiúil eile a ithe /a ól ar scoil. Níl CNÓNNA d’aon saghas ceadaithe sa scoil. Tá ailéirge cnónna ag buachaill amháin. Dá bharr, ar mhaithe le sláinte an bhuachalla seo, níl cead ag aon pháiste bia ar bith le rian cnónna ann a ithe ar scoil. Gabhaimid buíochas libh as bhur gcomhoibriú go dtí seo.

Leigheas a dháileadh

Níl cead ag múinteoirí aon leigheas a dháileadh ar pháiste. Níl cead ag páistí aon leigheas a thógáil iad féin gan an scéal a phlé leis an oide ranga roimh ré. Ní ghlacfaidh foireann na scoile le freagracht ar bith maidir le leigheas a dháileadh.

As Láthair

Má bhíonn páiste as láthair caithfidh na tuismitheoirí nóta a scríobh ag míniú cén fáth nach raibh an páiste ar scoil. Má chailleann páiste fiche lá nó níos mó, bíonn ar an scoil an t-eolas a sheoladh chuig an BNLO. Is gá do chuile thuismitheoir an nóta iniata a líonadh agus a dheimhniú go bhfaigheann an múinteoir ranga é. Tá an dualgas ar an tuismitheoir/ caoimhnóir a chinntiú go dtugtar an nóta seo don mhúinteoir ranga. Mura bhfaigheann an múinteoir ranga an nóta seo breactar an as láithreacht mar “neamhmhínithe”. Coimeádtar cuntas do chuile as láithreacht agus cuirfear an BNLO ar an eolas má chailleann páiste breis agus fiche lá. Bunaíodh an BNLO faoin Acht Oideachais 2000. ‘Sí an aidhm atá ag an mbord seo ná tacú le tuismitheoirí agus deimhin a dhéanamh de go gcuirtear oideachas ar chuile pháiste de réir riachtanas an dlí. Molann Gaelscoil an Ráithín do na tuismitheoirí/ caomhnóirí a chinntiú go bhfreastalaíonn na páistí ar scoil don lá iomlán. Más gá páiste a bhailiú go luath is gá nóta a thabhairt don mhúinteoir ranga ar maidin.

Iompar

Is mian linn timpeallacht atá sona agus slán a sholáthar do na páistí. Caithfidh gach páiste rialacha na scoile a leanúint. Ní mór dóibh a bheith béasach, cineálta, macánta agus meas a léiriú ar pháistí eile agus ar phobal na scoile. Tá páistí Ghaelscoil an Ráithín ar fheabhas ó thaobh iompair de. I gcás iompar nach bhfuil feiliúnach beidh Karen Mhic Chonmara i dteagmháil leat. Tá sí freagrach as Iompar Dearfach in ár scoil.

Polasaithe na Scoile:

Gaelscoil an Ráithín Fógra Bliantúil Maidir Le Ligean Isteach

Polasaí Iontrála Gaelscoil an Ráithín 2020

COVID-19 Policy Statement GAR

UPDATED COVID-19 School Response Plan Márta 2021

Cód Iompair Ghaelscoil an Ráithín

Polasaí Frithbhulaíochta

Ráiteas maidir le Cumhdach Leanaí

Measúnacht Riosca maidir le Cumhdach

Plean Féin Mheastóireacht na Scoile: Labhairt na Gaeilge

Tuairisc Féin Mheastóireachta Scoile: Labhairt na Gaeilge

Tuairisc Féin Mheastóireachta Scoile: Matamaitic / Uimhearthacht

Plean Féin Mheastóireacht na Scoile: Matamaitic / Uimhearthacht

Polasaí um Chosaint Sonraí

Policies

Whole School Evaluation (WSE)

Gaelscoil an Ráithín completed a Whole School Evaluation (WSE) in 2009 and 2018.

Meetings with Teachers

Parent – Teacher meetings to discuss your child’s progress will be organized in November. If you would like to discuss any other matter with the Principal/Teacher, it is necessary to make an appointment beforehand.

**Please note that the Principal will only discuss class related issues if they’ve been discussed previously with the class teacher. Remember that all members of staff in this school have each child’s best interest at heart.**

Punctuality

Every parent must strictly adhere to the school opening time in particular. All children must be in school before 8.30 am. As you are aware the school day commences at 8.30 a.m.. Being late for school is a source of distraction/ disruption for the child, the teacher and other children and impedes the learning process. Please do not interrupt any class teacher after 8.30 as teaching commences at 8.30. Therefore it is imperative to adhere to the school opening time. For security reasons, each classroom door must be closed at 8.30 a.m. If a child comes to school after 8.30 it is necessary to knock on the main school door. Claire will be in the main reception area to keep a record of the children who are late. A late note will be issued. Then the children will go straight to their own classroom.

Going Home

The children must be collected on time after school. The Board of Management is not responsible for the children after school (1.10 for infants and 2.10 for 1st class and upwards).

If a different person is collecting your child, you, as parent/guardian, should inform the class teacher beforehand.

School Uniform

The children are required to adhere to the school uniform policy. Please see the Parents Zone for further details. Each child must wear their runners and school tracksuit Tuesdays and Wednesdays(and Fridays in Term 3).

**The correct uniform must be worn every other day and no jewellery of any description is allowed at school.**

Healthy Lunch

We ask you to adhere to our healthy lunch policy. Children are allowed to drink/eat milk, fruit juices, water, sandwiches, fruit and other healthy foods in school. Children are not permitted to drink/eat fizzy minerals, sweets, chocolate, crisps, biscuits, popcorn and other unhealthy foods in school. Nuts of any kind are forbidden . A child attending our school has a severe nut allergy. As a result, in the interest of this child’s health, children may not eat any foods containing nuts or a trace of nuts at school. We thank you for your co-operation in this matter.

Administration of Medicine

Teachers cannot administer medicine to children. Children are not allowed to take any form of medication themselves without the parent discussing the issue with the class teacher beforehand. No responsibility will be accepted by school staff for administration of medicine.

Absenteeism

If a child is absent the parent/ guardian must write a note explaining this absence. It a child is absent for 20 days or more the school is obliged to inform the NEWB. It is imperative that every parent/ guardian fill in the enclosed absence note and to ensure that the child gives it to the class teacher. It is the responsibility of the parent/ guardian to ensure that the class teacher receives it. If an absence slip is not given to the class teacher your child’s absence will be documented as unexplained. All absenteeism is documented and any child that misses 20 days or more will be reported to the National Education Welfare Board (NEWB). The National Education Welfare Board (NEWB) was set up under the Education Act 2000. Their role is to support families and to make sure that every child receives an education as required by law. Gaelscoil an Ráithín encourages parents/ guardians to make every effort to ensure that children attend school for the entire day. In the unavoidable event when a child must be collected early it is imperative to provide a written notification to the class teacher on the relevant morning.

Behaviour

We aim to provide a happy, safe learning environment for the children. The child must obey school rules and must treat other children and staff in a respectful manner and must tell the truth. The children of Gaelscoil an Ráithín are exceptionally well behaved. In the event of any inappropriate behaviour you will be contacted by Karen Mhic Chonmara who is responsible for positive behaviour in our school.

School Policies:

Gaelscoil an Ráithín Admissions Notice

Gaelscoil an Ráithín Admissions Policy 2020

GAR Risk Assessment

GAR Acceptable Usage Policy

COVID-19 Policy Statement GAR

UPDATED COVID-19 School Response Plan Márta 2021

Code of Behaviour Policy

Anti-Bullying Policy

School-Self Evaluation Report: Literacy

School-Self Evaluation: Literacy Improvement Plan

Data Protection Policy