Gaelscoil an Ráithín header

Ceisteanna PARENTS

Cathain is féidir liom labhairt le mo mhúinteoir?

Eagrófar cruinnithe idir na hoidí agus na tuismitheoirí i Mí na Samhna faoi dhul chun cinn na bpáistí. Má theastaíonn uait aon ní eile a phlé leis an bpríomhoide/múinteoir is gá coinne a dhéanamh roimh ré.

Is gá coinne a dhéanamh le baill fhoirne na scoile chun ceist ar bith a phlé leo. Más mian leat ábhar a bhaineann leis an seomra a phlé is gá cloí leis na treoirlínte seo a leanas;

    (a) Déan coinne leis an múinteoir ranga

    (b) Sa chás go n-ardaítear ceisteanna/ fiosrúcháin eile ag an gcruinniú sin déan coinne leis an bpríomhoide.

Is gá a thuiscint nach bpléifidh an príomhoide aon ceisteanna faoi chúrsaí ranga muna bhfuil an tábhar pléite roimh ré leis an múinteoir ranga.

Cuimhnigh go bhfuil leas do pháíste i gceist ag na múinteoirí go léir sa scoil seo.

Conas is féidir liom a fháil amach faoi gach téarma Táillí?

Déan teagmháil le rúnaí na scoile maidir le táillí le haghaidh Urlabhraíocht agus Drámaíocht, Rince agus Snámh (R3-R6).

Cuireadh Chuig Cóisir

Ní thabharfaidh aon mhúinteoir cuireadh do chóisir amach do pháiste ar bith agus ní chabhróidh siad le páiste iad a dháileadh.

Frequently Asked QuestionsPARENTS

When can I talk to my teacher?

Parent – Teacher meetings to discuss your child’s progress will be organized in November. If you would like to discuss any other matter with the Principal/Teacher, it is necessary to make an appointment beforehand.

If you wish to discuss a classroom related issue, please adhere to the following guidelines;

    (a) Make an appointment to discuss the issue with the class teacher

    (b) In the event of any further issues arising from meeting with the class teacher contact the Principal.

Please note that the Principal will only discuss class related issues if they’ve been discussed previously with the class teacher. Remember that all members of staff in this school have each child’s best interest at heart.

How can I find out about Termly Fees

Please contact the school secretary with regard to fees for Speech & Drama, Irish Dancing and Swimming (R3-R6).

Party Invitations

Teachers will not give out or assist children in distributing birthday party invitations.