Gaelscoil an Ráithín header

Réamhrá

Gaelscoil an Ráithín aitheanta agus maonaithe ag an Roinn Oideachais agus Scileanna. Is scoil Chaitliceach í Gaelscoil an Ráithín. Is é an t-easpag ár bpátrún.

Tumoideachas - • Is í an Ghaeilge meán cumarsáide na scoile. Cuirtear Curaclam na Bunscoile i bhfeidhm trí mheán na Gaeilge. Foghlamaíonn na páistí an Ghaeilge go nadúrtha.

Múintear Creideamh ar feadh 30 nóiméad in aghaidh an lae.

  * Céad Chomaoineach - Rang a Dó - Séipéal an Ráithín.

  * Comhneartú - Rang 5/6 – Séipéal an Ráithín.

  * Cuirtear Ceoldhráma na Nollag ar an stáitse i Mí na Nollag chuile bhliain.

Tá an scoil suite anois i gCumman Rugbaí Gharraí Eoin. Lean anseo chun áit na scoile a fháil. Nuair atá tú i nGharraí Eoin lean na fógraí chun fáiltiú Gaeilscoil an Ráithín a fháil.

I láthair na huaire tá 265 dalta ag freastal ar an scoil agus tá 20 duine ar an bhfoireann.

Introduction

Gaelscoil an Ráithín is recognised and funded by the Department of Education and Skills. Gaelscoil an Ráithín is a Catholic school. The bishop is our patron.

Emmersion - Irish is the medium of communication in the school. The Primary School Curriculum is implemented through Irish. Children acquire Irish naturally.

Religion is taught for 30 minutes a day;

  * First Communion – 2nd Class – Raheen Church

  * Confirmation – 5th/6th Class – Raheen Church

  * The Christmas Concert is held in December each year.

The school is currently located in the Garryowen Rugby Club. Click here to find the location and directions to the school. Once you travel to the Garryowen Club House follow the signs for the Gaelscoil an Ráithín reception.

There are currently 265 children on roll in the school with 20 members of staff.